Ultimate magazine theme for WordPress.

फेरि बाहिरि/यो यी युव-तिको यस्तो भि-डियो (हेर्नुस भिडियो)

615

भिडियो अन्तिम’मा छ हेर्नुहोला।
सुरु मा ड राएर आ फूले पनि कतै भन्न न सकेको उ नले बताइन् । मा मा घरमा गए का बेला बा लि कालाई हिँ ड्नै स मस्या भ एको दे खे’पछि ह जुर आ माले के भयो भनेर सो धेकी थिइन् ।

उनले यौ नांग दु खेको ब ताए*पछि ह जुर आ माले सो धखो ज गरिन् ।श्री’मान्लाई प्रहरी’ले प क्राउ गरे पनि छो रीको अव स्था र श्रीमान् कार बाही नभई छुट्ला न् कि भन्ने त्रा सले सता इर’हेको बा लि’काकी आ माले सुना इन् । ‘कुनै कार णवश ऊ छु ट्यो भने हामी कसैला ई बाँ की रा ख्दैन ।

पहिले पनि अ पराध गरिस केको मा न्छे हो । सबै ड राउने अवस्था छ,’ उनले भ निन्, ‘छो रीको यो हा लत भयो ।

उ सलाई दि मागमा नै नराम्रो असर प’रिसके को छ ।
******पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला?